คำกล่าวถวายพระประธาน

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2566

คำกล่าวถวายพระประธาน

คำกล่าวถวายพระประธาน

คำกล่าวถวายพระประธาน, ถวายพระประธาน, ถวายพระธรรมกาย, ถวายพระ, หล่อพระ, สร้างองค์พระ, พระธรรมกาย, ธรรมกาย, คำอธิษฐานจิต หล่อองค์พระประธาน

คำกล่าวถวายพระประธาน, ถวายพระประธาน, ถวายพระธรรมกาย, ถวายพระ, หล่อพระ, สร้างองค์พระ, พระธรรมกาย, ธรรมกาย, คำอธิษฐานจิต หล่อองค์พระประธาน

คำกล่าวถวายพระประธาน, ถวายพระประธาน, ถวายพระธรรมกาย, ถวายพระ, หล่อพระ, สร้างองค์พระ, พระธรรมกาย, ธรรมกาย, คำอธิษฐานจิต หล่อองค์พระประธาน


คำกล่าวถวายพระประธาน

อิเม ทะเว, มะยัง ภันเต, ปะมุเข,
ธัมมะ กาเย, สะปะริวาเร, ทุติเย,
จินตามะนิคัพเภ จะ,
มะหาระตะนะ วิหาเร จะ
ปะติฏฐานายะ, ภิกขุสังฆัสสะ,
นียาเทมะ, สาธุโน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิเม ทะเว, ปะมุเข, ธัมมะ กาเย
สะปะริวาเร, ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ, สุขายะ,
นิพพานายะ จะฯ

 

คำแปลไทย
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, รูปหล่อองค์พระธรรมกาย,
อันเป็นพระประธาน, ทั้งสององค์นี้
พร้อมด้วยของบริวาร,
แด่พระภิกษุสงฆ์, เพื่อประดิษฐาน,
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2, และ ณ มหารัตนวิหารคด,
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, รูปหล่อองค์พระธรรมกาย,
ทั้งสององค์นี้, พร้อมด้วยของบริวาร,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์,
เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

คำอธิษฐานจิต หล่อองค์พระประธาน

ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าถวายปัจจัย หล่อองค์พระประธาน
เพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก2 และมหารัตนวิหารคด
ด้วยบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้า มีผิวพรรณวรรณะงดงามประดุจทองคำ
เป็นที่เคารพกราบไหว้ ของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
ขอให้เกิดในตระกูลสูง มีบริวารอยู่ในโอวาท และเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลาย
ขอให้ข้าพเจ้า ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
ตลอดจนลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
เพื่อใช้สร้างบุญสร้างบารมี อย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้น
ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว เฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม
เป็นผู้นำมหาชนทำความดี สร้างบารมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ขอให้ข้าพเจ้า มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่าย
โดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
นิพพานะปัจจะโย โหตุ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010407169659932 Mins