คำบูชาธรรม วันธรรมชัย วันที่ ๒๗ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2566

คำบูชาธรรม วันธรรมชัย วันที่ ๒๗ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย

คำบูชาธรรม วันธรรมชัย

   วันที่ ๒๗ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย หรือที่เรียกกันว่า “วันธรรมชัย” เวียนมาถึงครั้งใด บรรดาศิษยานุศิษย์ก็จะถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ร่วมสร้างบุญใหญ่กันเป็นประจำทุกปี เพื่อบูชาธรรม   พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

    “การบวชเป็นพระไม่ใช่ของง่าย หาใช่ครองผ้ากาสาวพัสตร์แล้วจะเป็นพระได้ จะต้องปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ ซึ่งมีศีล ๒๒๗ ข้อ ให้ถูกต้องตาม พระธรรมวินัย… การบวชนั้นถ้าจะให้ได้บุญกุศล ควรจะเป็นที่พึ่งของพระศาสนาได้ด้วย ไม่ใช่บวชมาเพื่อพึ่งพระศาสนาอย่างเดียว”  

(หลวงพ่อธัมมชโย)

 

คำบูชาธรรม วันธรรมชัย วันที่ ๒๗ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย

 

คำกล่าวคำบูชาธรรม วันธรรมชัย

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจกล่าวคำบูชาธรรม วันธรรมชัยกันทุกคนนะ

     อัชชายัง, ธัมมะชะยะ ทิวะโส ปัญจะ ปัญญา สะเมนะ, วาเรนะ สัมปัตโต, ปัพพะชิตะทิวะสะวะเสนะ กาโล ยุตโต, ยัตถะ จันทะ คะติยา สาวะนะ มาสัสสะ, สัตตะวี สะติเม ทิวะเส, ธัมมะ ชะยะ มะหาเถโร จันทายะ, มะหาอุปาสิกายะ สันติเก, กัมมัฏฐานัง คะเหตตะวา, ธัมมะกายะปัตโต มะหาสัทโธ, อุรัง ทัตตะวา พุทธะ สาสะเน ลัทธะ ปัพพะชู ปะสัมปะโท นะที มุขา ราเม อะโหสิ โส หิ อัปปะ มาเณหิ อาจะริยะ คุเณหิ, สัมปันโน โพธิ สัตตะ จะริยายะ, สัมปัตโต มะหัชฌา สะโย, ถิเร กัคคะ จิตโต สัตถุ สาสะนัสสะ, ฐิติเปกขะโก อาทิกัลยาณัง, มัชเฌกัลยาณัง ปะริโย สานะ กัลยาณัง พรัมมะจะริยัง ปะกาเสสิ มะยันทานิ, วิปปะสันเนหิ มะเนหิ, ตังอนุสสริมหา ระตะนัต ตะยัง, สะระณัง คะตา ระตะนะ ปะทีเปหิ ระตะนัต ตะยัสสะ จะ ตัสสะ จะ อะภิปูชะยามะ อิมินา ระตะนัตตะยานุภาเวนะ อิมินา ปุญญะ เตชะสา ธัมมะชะยะ มะหาเถโร ทีฆายุโก โหตุ, อะโรโค สุขิโต, นิรุปัททะโว สะทาสิสสานุสิสสานัง นาโถ โหตุ

     วันนี้วันดี, เป็นวันธรรมชัย วันแห่งผู้ชนะโดยธรรม, ปีที่ ๕๕  ถึงพร้อมแล้ววันนี้, เป็นวันคล้ายวันที่ หลวงพ่อธัมมชโย, ผู้นำนักสร้างบารมี ก้าวสู่ร่มผ้ากาสาวพัตร์ อธิษฐานจิตเด็ดเดี่ยวมั่นคง บวชอุทิศชีวิต, แด่พระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถ, วัดปากน้ำ ภาษีเจริญฯ หลวงพ่อเปี่ยมด้วยคุณธรรมแห่งอาจารย์ ถึงพร้อมด้วยโพธิสัตว์จริยา มีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคง มุ่งธำรงพระพุทธศาสนา, วิชาธรรมกาย ชี้นำวิธีการปฏิบัติธรรม เพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน อันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่า, เผยแผ่พรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ อันงามในเบื้องต้น, ท่ามกลาง และเบื้องปลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ได้ตามระลึกถึง วันธรรมชัยนี้แล้ว, ขอถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นที่พึ่ง, ที่ระลึกอันสูงสุด และขอสักการะบูชา ด้วยธรรมะประทีปแก้วทั้งหลาย ขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัย และอนุภาพแห่งบุญ, ของลูกๆ ทั้งหลาย ขอหลวงพ่อ, จงมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว, ปราศจากโรคาพาธ มีความสุขในธรรม และขอหลวงพ่อ ได้เป็นที่พึ่ง, ของศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ตลอดกาลนานทุกเมื่อเทอญฯ
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010506999492645 Mins