ธรรม-พระธรรม

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2547

 

          ธรรม แปลว่า สภาพที่ทรงไว้ คือสิ่งทรงความเป็นตัวของตัวเองไว้ ทรงคุณของตัวเองคือมิให้ตกต่ำ มิให้ตกไปในที่ชั่ว

 

          ธรรม เป็นคำกลางๆ ใช้หมายถึงทั้งสิ่งดีและไม่ดี เพราะทั้งสิ่งดีและไม่ดีต่างก็ทรงความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้ตลอดไป ไม่มีเปลี่ยนแปลง

 

          ธรรม ที่หมายถึงสิ่งดี คุณความดี ความจริง ความถูกต้อง สิ่งของที่ดี และหลักปฏิบัติทางศาสนา ได้แก่ กุศลธรรม เมตตาธรรม สัจธรรม ยุติธรรม

 

ธรรม ที่หมายถึงสิ่งไม่ดี ความชั่ว ได้แก่ อกุศลธรรม บาปธรรม

 

       พระธรรม คือธรรมที่ใช้ในความหมายว่า หลักคำสอนในทางศาสนา โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนา พระธรรมจัดเป็นรัตนะหนึ่งในสามรัตนะ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร