พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ด้วยทาน

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2566

0038.jpg

บทที่ ๓๑
พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ด้วยทาน


              เมล็ดพืชแม้มีขนาดเล็ก ยังเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้ ฉันใด ทานแม้เพียงเล็กน้อยที่หว่านลงในพระพุทธศาสนา ย่อมเจริญงอกงามเกินกว่าจะคาดคำนึงได้ ฉันนั้น


                พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเคยให้โอวาทไว้ว่า พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นได้ ทว่าไม่ฉันข้าวของนางสุชาดา ๔๙ ก้อนนั้น ก็ไม่ได้พุทธานุภาพเสียแล้ว แตกสลายเสียแล้ว นั้นก็เพราะอาศัยข้าวมธุปายาส ๔๙ ก้อนฉันแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้า


               ท่านทานบดีทั้งหลาย การถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนั้น มีอานุภาพที่ยิ่งใหญ่ เกินประมาณ เพราะภัตตาหารเหล่านั้นได้แปรเปลี่ยนมาเป็นเลือด เป็นเนื้อ เป็นชีวิตของพระภิกษุสามเณร ผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ ทำให้สันติสุขดำรงอยู่คู่โลกสืบไป


              ทานของท่านทานบดีจึงเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ ประดุจการหว่านพืชในเนื้อนาอันอุดม ให้ไม้ใหญ่เติบโตเป็นร่มเงาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นภัยในวัฏสงสาร.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016150673230489 Mins