สัจจะ

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2547

 

 

 

ธรรมดาบัณฑิตย่อมไม่กล่าววาจาเป็นสอง

เหล่าสัตว์บุรุษย่อมมีคำปฏิญญาเป็นสัจจะอย่างเดียว

 

มหาสุตโสมชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๙๗๙