โมกขธรรม

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2547

 

โมกขธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น ธรรมเป็นเหตุให้พ้น

 

           โมกขธรรม หมายถึงธรรมที่นำสัตวโลกให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวล ในความหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เพราะพระนิพพานเป็นความดับกิเลสและกองทุกข์ได้ทั้งหมดทั้งสิ้น

 

          โมกขธรรม จัดเป็นจุดหมายสูงสุดของการออกบวชเป็นบรรพชิต เช่นการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าก็ทรงมุ่งแสวงหาโมกขธรรมนี้แม้พระสาวกในภายหลัง ก็ออกบวชกันด้วยมีปณิธานและความมุ่งมั่นเช่นนี้

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร