สีมา เสมา

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2547

 

สีมา เสมา แปลว่า เขต,แดน,เครื่องหมาย,บอกเขต ใช้ว่า เสมา ก็มี

สีมา หมายถึงเขตหรือแดนที่กำหนดไว้สำหรับทำสังฆกรรมต่างๆ

              สีมา กำหนดเขตแดนด้วยเครื่องหมายบอกเขตที่เรียกว่า นิมิต ที่เหนือนิมิตนิยมสกัดหินเป็นแผ่นประดิษฐานไว้ในซุ้ม ที่สร้างครอบนิมิต ถือเป็นสัญลักษณ์แทนนิมิต เรียกว่าแผ่นหินนั้นว่า ใบสีมา หรือ ใบเสมา เรียกซุ้มนั้นว่า ซุ้มสีมา หรือ ซุ้มเสมา

สีมา ยังหมายถึงโบสถ์หรืออุโบสถได้ด้วย

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร