มหาเถรสมาคม

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2547

 

 

มหาเถรสมาคม เป็นชื่อองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย มีชื่อเรียกว่า มส.

           

           มหาเถรสมาคม คำนี้ถูกกำหนดขึ้นโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมนูญการปกครองคณะสงฆ์ มีขึ้นครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ ๕

 

          มหาเถรสมาคม ประกอบด้วยกรรมการมหาเถรสมาคมตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดโดยมี สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เช่น ออกกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับมหาเถรสมาคม เป็นต้น

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร