อภิชาตบุตร

วันที่ 29 มีค. พ.ศ.2550

 

.....อภิชาตบุตร หมายถึง บุตรธิดาที่มีคุณสมบัติสูงกว่าบิดามารดา คือมีคุณธรรมความดีเหนือกว่าบิดามารดา ใช้ว่า อธิชาตบุตร ก็มี

 

.....อภิชาตบุตร โดยตรงได้แก่บุตรธิดาผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม งดเว้นจากบาปทุจริต นับถือพระรัตนตรัย และหมั่นบำเพ็ญทาน รักษาศีลฟังธรรม เสียสละ มีปัญญาเป็นสัมมาทิฐิ หรือได้บรรลุคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา โดยอ้อมได้แก่ บุตรธิดาที่มีความรู้ ฐานะ อาชีพ และกิริยามารยาทต่างๆ ตลอดถึงจิตใจเหนือกว่าบิดามารดา

 

.....อภิชาตบุตร คล้ายกับคำไทยที่ว่า “ลูกเทวดามาอาศัยท้องเกิด”

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร