อเสขะ

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2550

 

.....อเสขะ แปลว่า ผู้ไม่ต้องศึกษาอีก คือไม่ต้องศึกษาไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญาอีก ต่อไป เพราะได้ศึกษาจบโดยได้บรรลุอรหัตผลแล้ว เรียกเต็มว่า พระอเสขะ หรือ อเสขบุคคล

 

.....อเสขะ ได้แก่พระอริยบุคคลระดับสูงสุด คือพระอรหันต์ ผู้เสร็จกิจ คือ การศึกษาไตรสิกขาแล้ว ผู้ไม่มีกิจที่ต้องบำเพ็ญเพื่อละกิเลสอีก

 

.....อเสขะ เป็นคำที่ใช้คู่กับคำว่า เสขะ คือ ผู้ยังต้องศึกษาอยู่

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010086178779602 Mins