อเสขะ

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2550

 

.....อเสขะ แปลว่า ผู้ไม่ต้องศึกษาอีก คือไม่ต้องศึกษาไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญาอีก ต่อไป เพราะได้ศึกษาจบโดยได้บรรลุอรหัตผลแล้ว เรียกเต็มว่า พระอเสขะ หรือ อเสขบุคคล

 

.....อเสขะ ได้แก่พระอริยบุคคลระดับสูงสุด คือพระอรหันต์ ผู้เสร็จกิจ คือ การศึกษาไตรสิกขาแล้ว ผู้ไม่มีกิจที่ต้องบำเพ็ญเพื่อละกิเลสอีก

 

.....อเสขะ เป็นคำที่ใช้คู่กับคำว่า เสขะ คือ ผู้ยังต้องศึกษาอยู่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร