เวทนา

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2549

    เวทนา

.....เวทนา แปลว่า ความเสวยอารมณ์ หมายถึง การรับรู้อารมณ์ (สิ่งที่มากระทบหรือสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้แก่ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เป็นต้น)

 

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้แยกได้ ๓ ประเภท คือ

๑. ความรู้สักว่าสุข เช่น ดีใจ เบิกบาน ใจเรียกว่า สุขเวทนา

๒. ความรู้สึกว่าทุกข์ เช่น เสียใจ ไม่สบายใจ เรียกว่า ทุกขเวทนา

๓. ความรู้สึกเฉยๆ คือไม่สุขไม่ทุกข์ เรียกว่า อทุกขมสุขเวทนา

 

.....เวทนา ในภาษาธรรมมิได้หมายถึงความเจ็บปวด คามทุกข์ทรมาน ความน่าสมเพช น่าสงสาร ตามแบบภาษาทางโลก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร