สมุทัย

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2549

 

สมุทัย แปลว่า เหตุเกิดแห่งทุกข์ สิ่งที่ทำให้ทุกข์เกิด ได้แก่ตัณหา

 

.....ตัณหาที่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นั้นได้แก่ตัณหา 3 ประการ คือ

1.กามตัณหา ความอยากในกามภพ คือ อยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็นของคนทั่วไปในโลกนี้

2.ภวตัณหา ความอยากในรูปภพ คือ ยินดี พอใจ ติดใจอยู่ในรูปฌาน 4

3.วิภวตัณหา ความอยากในอรูปภาพ คือ ยินดี พอใจ ติดใจอยู่ในอรุปฌาน 4

.....สมุทัย เป็นอริยสัจประการที่สองในอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร