ปิยวาจา

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2549

 

 

 

ปิยวาจาควรกล่าววาจาที่น่ารัก

อันผู้ฟังยินดีเท่านั้น

เพราะคนดีไม่นำพาคำชั่วของผู้อื่นแล้ว

กล่าวแต่คำไพเราะ

 

ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๒ </p>

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร