สิ่งที่ไม่หวนกลับ

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2546

 

แม่น้ำที่เต็มฝั่ง ไหลรุดหน้าเรื่อยไป
ไม่ย้อนกลับ ฉันใด
อายุของมวลมนุษย์ ก็เดินหน้าเรื่อยไป
ไม่หวนกลับ ฉันนั้น

 

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๑๔