สรณคมน์

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2546


 

 

              ......สรณคมน์ แปลว่า การถึง การยึดเอาว่าเป็นสรณะที่พึ่ง หมายถึง การถึงพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก เป็นแนวดำเนินชีวิต เป็นหลักชัยของชีวิต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในเวลาคับขันในเวลาเดินทาง ในเวลาประกอบอาชีพต่างๆ เป็นต้น

 

......การถึงสรณคมน์ คือ การเปล่งวาจา หรือน้อมนึกในใจว่า

.....พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

.....ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

.....สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

.....ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯลฯ

.....ตะติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯลฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร