อัฐมีบูชา

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2550

 

.....อัฐมีบูชา หมายถึงการบูชาในวันแรม ๘ ค่ำเตือน ๖ เป็นการบูชาพิเศษโดยเฉพาะด้วยการเวียนเทียนเหมือนที่ทำในวันสำคัญอื่นๆ เช่นวันมาฆบูชา เป็นต้น

.....อัฐมีบูชา ใช้เรียกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งว่า วันอัฐมีบูชา

.....วันอัฐมีบูชา ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งพุทธกาล คือเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหลังจากปรินิพพานแล้วได้ ๗ วัน ในวันแรม ๘ ค่ำเดือน ๖ โดยพวกกษัตริย์มัลละแห่งเมืองกุสินาราเป็นผู้ดำเนินการ สถานที่ถวายพระเพลิงคือ มกุฎพันธนเจดีย์ นอกเมืองกุสินารา

 Total Execution Time: 0.0013714194297791 Mins