ธรรมของสงฆ์

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2550

 

ธรรมของสงฆ์

 

ภิกษุไม่ควรติดในกามทั้งหลาย

ควรมีใจไม่ขุ่นมัว

ควรเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวง

ควรมีสติอยู่ทุกอิริยาบถ

 

ขุ. จู. ๓๐/๒๖