สติ

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2549

 

.....สติ แปลว่า ความระลึกได้ คือนึกถึงสิ่งที่จะทำจะพูดได้ นึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้แล้วได้ เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม ไม่เผลอไผล ฉุกคิดขึ้นได้ ระงับยับยั้งได้

 

.....สติ ตามปกติใช้เป็นความหมายของคำว่า อัปปมาทะ ความไม่ประมาท

 

.....สติ จัดเป็น พหุปการธรรม ธรรมมีอุปการะมาก คือทำให้ตื่นตัวอยู่เสมอ ทำให้ไม่เลินเล่อพลั้งเผลอ ป้องกันความเสียหายเบื้องต้นเป็นเหตุให้ฉุกคิด ยับยั้งชั่งใจ ไม่บุ่มบ่าน และกระตุ้นให้นึกถึงชีวิตจนทำให้เสียสละ ทำความดีงามต่างๆ และเป็นธรรมที่สนับสนุนประคับประคองธรรมอื่นๆ ให้ดำรงคงอยู่ได้ เช่น สติในสัมโพชฌงค์ เป็นต้น

 

.....สติ เป็นคุณธรรมที่เกิดเองไม่ได้ ต้องทำให้เกิดขึ้น ด้วยการฝึกฝนรวบรวมจิตให้นิ่งแน่วด้วยวิธีต่างๆ เช่น ทำสมาธิ สวดมนต์ ภาวนา เป็นต้น

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0009765346844991 Mins