สติปัฎฐาน

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2549

 

.....สติปัฎฐาน แปลว่า สติเป็นที่ตั้ง เป็นชื่อวิธีบำเพ็ญกรรมฐานที่ใช้สติคอยกำหนดพิจารณาซาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นอารมณ์ ให้สติจดจ่ออยู่กับฐานอารมณ์นั้นๆ มิให้พลั้งเผลอ

.....สติปัฎฐาน มี ๔ คือ กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา

 

ผู้ที่จะเจริญสติปัฎฐานได้ดีต้องเป็นผู้ที่

๑) มีความพากเพียรที่จะละกิเลส     

๒) มีสัมปชัญญะกำหนดรู้เสมอ   

๓) มีสติระลึกรู้ทุกเมื่อ

 

.....สติปัฎฐาน เป็นทางชั้นเอกที่นำไปเพื่อความบริสุทธิ์ เพื่อล่วงพ้นความเศร้าโศก เพื่อดับทุกข์โทมนัส เพื่อบรรลุธรรมชั้นสูง เพื่อเข้าถึงพระนิพพาน

 

 Total Execution Time: 0.0011666496594747 Mins