รักอย่างถูกวิธี

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2556

                                                            รักอย่างถูกวิธี
 
                                      ถ้าเราต้องการให้ใคร ๆ รักเรา เราก็ต้องรู้จักทําตัวให้น่ารัก
                                         แนวทางในการทําตัวให้น่ารักมีด้วยกัน 4 ประการ คือ
 
 ประการที่หนึ่ง      เราต้องรู้จักให้ ไม่ว่าจะให้ความรัก ให้รอยยิ้ม ให้อภัย และให้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ แก่ผู้อื่น รวมไปถึงให้ความรู้ด้วย
ประการที่สอง      เราต้องรู้จักใช้ถ้อยคําที่เป็นที่รัก คือ ใช้คําพูดเพราะ ๆ นั่นเอง
ประการที่สาม      เราต้องรู้จักประพฤติตนให้ดีและรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ถ้าเราช่วยเหลืออะไรใครได้ ก็ให้ช่วย
                            มีแรง มีกําลัง ความคิด สติปัญญา ก็ใช้ช่วย เวลาเราช่วยใครให้ทําอะไรได้สําเร็จ เขาก็จะรักเรา
ประการสุดท้าย    เราต้องวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่าจะในฐานะพ่อแม่ ลูก เจ้านาย ลูกน้อง
                            หรือในฐานะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย
 

ตะวันธรรม จากหนังสือ : "การเดินทางสู่ความสุข"
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

Love in the Right Way
 
If we want someone to love us, we have to make ourselves lovable. There are four ways to do so.
First, we have to learn to give, whether it is love, a smile, compassion, material things, or knowledge.
Second, we have to speak kindly.
Third, we have to be helpful and considerate. If we can help other people in any way through our actions, influence, and intelligence, we should do so. When we encourage others to succeed, we will receive love.
Lastly, we have to always conduct ourselves appropriately no matter what our status is, whether we are parents, children, employers, subordinates or even friends.
 
The Sun of Peace
from the book : "Journey to Joy"