จอมยุทธ์แห่งกองทัพธรรม

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2556

                        

                                                     

                                                         " จ อ ม ยุ ท ธ์ แ ห่ ง ก อ ง ทั พ ธ ร ร ม "

                                                                      ...กว่าจะขึ้นตำแหน่ง

                                                              จอมยุทธ์อันดับหนึ่งของแผ่นดิน

                                                   ยังต้องฝึกวิชาอย่างหนัก ซ้ำไปซ้ำมา ทบไปทบมา

                                                         จนเกิดความชำนาญ ถึงจะไร้ผู้เทียมทาน

                                                                  ...นักสร้างบารมีก็เช่นเดียวกัน

                                                ต้องสร้างบุญ ซ้ำไปซ้ำมา ทบไปทบมา จนบารมีแก่กล้า

                                              เวลายามจะใช้บุญเพื่อการใด บุญถึงจะมีฤทธิ์ มีอานุภาพ

 

                                                                 ...ดุจดั่งจอมยุทธอันดับหนึ่ง

                                                                       ที่แค่สะบัดฝ่ามือ

                                                           คู่ต่อสู้ก็กระเด็นไปไกล 20 ศอกแล้ว

 

                                                                               ฉะนั้น

                                                                 ...อยากมีวรยุทธ์แก่กล้า

                                                                  แต่ขี้เกียจฝึกปรือวิชชา

                                                              ย่อมเป็นจอมยุทธ์ไม่ได้ ฉันใด

                                                        อยากเป็นคนมีบุญ แต่ขี้เกียจสั่งสมบุญ

                                                                ก็เป็นคนมีบุญไม่ได้ ฉันนั้น