การดับทุกข์ที่ดีทึ่สุด คือการทำสมาธิ

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2556

การทำสมาธิเจริญภาวนา การดับทุกข์ที่ดีที่สุด

เป็นความจริงที่ว่า..."ความทุกข์" เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน ต้องประสบ และการดับทุกข์ที่ดีที่สุด คือ การทำสมาธิเจริญภาวนา จะทำให้เราฉลาดขึ้นมีปัญญาดีมองเห็นหนทางดับทุกข์ได้ อย่างชัดแจ้ง

ปัญญาดีเกิดจากความสว่างของจิต เป็นความสว่างที่มีพลัง ลึกซึ้ง กว้างไกล รู้รอบด้าน ทำให้เรารู้เท่าทันต่อกิเลส ที่จะมาทำลายความตั้งใจในการทำความดีของเรา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างไม่มีทางเลือกอื่นใดเลย ที่เราจะต้องเตือนตัวเองและตั้งใจปฏิบัติธรรมให้สม่ำเสมอ เพื่อให้เรามีดวงปัญญาที่สว่างตลอดเวลา จะทำให้เราเข้าใจชีวิต เข้าใจโลก เข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลาย  เราจะสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องมั่นคงบนหนทางการสร้างบารมีอันยาวไกล เพราะกระแสบาปที่จะมาขัดขวางการสร้างบุญบารมีของเรานั้นมีอยู่และกระแสบาปนั้นก็ไม่ธรรมดา ให้ดูจากตัวเราเองเป็นเกณฑ์ก็ได้ ที่ดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ ต้องพลาดไปทำในสิ่งไม่ดีทั้งๆ ที่รู้...

ดังนั้นเราจึงประมาทไม่ได้ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งสนิทอย่างเดียว โดยการปฏิบัติธรรมมุ่งสู่หนทางพระนิพพาน

Happy Book