บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญ

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2556

มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสต บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญ ว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง

 

"มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสต
อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ"

"บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญ ว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง
แม้หม้อน้ำ ยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยดได้ ฉันใด
บุคคลผู้มีปัญญา สั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ย่อมเต็มด้วยบุญได้
ฉันนั้น"

ขออนุโมทนาบุญกับสามเณรในการเก็บขยะด้วย สาธุ สาธุ สาธุ


...............................................................................
เติมความสุข กำลังใจ สู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
www.facebook.com/ThanavuddhoStory
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของภาพนี้

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร