วิชชาธรรมกาย ตอนจบ

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2556

 

วันครูวิชชาธรรมกาย

 

    นับแต่วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ในปี พ.ศ. 2460 ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญท่านได้บรรลุธรรม ค้นพบวิชชาธรรมกาย ณ วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง ตราบกระทั้งปัจจุบันนับเวลาได้ 96 ปีแล้ว

 

     วิชชาธรรมกาย ได้รับการสืบสาน เผยแผ่ขยายไปทั่วโลก มีคนนับแสนนับล้านที่ได้รู้จักนั่งสมาธิ โดยกำหนดใจให้มาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ที่เดียวเท่านั้น ที่จะเข้าถึงกายธรรมหรือพระธรรมกายได้

 

     ถ้าเราไม่ได้ยินคำสอนสของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เราจะไม่รู้เลยว่า แต่ละคนมีธรรมกายอยู่ในตัว ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย หรือชนชาติไหนก็ตาม และไม่รู้ด้วยว่า จะทำอย่างไร จึงจะเข้าถึงธรรมกาย จะได้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วย

    

    พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)ได้สละชีวิตเดิมพันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจนได้รู้เห็นว่า พระพุทธเจ้า มีอยู่สองระดับ  หนึ่ง พระพุทธเจ้า คือบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โลก ที่มีพระชนม์ชีพในช่วง 80 ปีก่อน พุทธศักราช  พระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ เป็น พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ พระราชาแห่งแคว้นสักกะ มีเมืองหลวงชื่อว่า กรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อพระองค์มีพระชมมายุ 29 พรรษา ก็ได้เสด็จออกบวช และได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา

 

 

   สอง พระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง ก็คือพระธรรมกาย ที่อยู่ในตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าองค์จริง มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปแก้วใส เกตดอกบัวตูม มีชีวิต กายใสบริสุทธิ์เป็นแก้ว ความรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ที่หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ท่านได้ค้นพบเพราะไม่มีใครในยุคปัจจุบันได้พูดถึงหรือบันทึกเป็นตำราไว้เลย

 

   การค้นพบของพระมงคลเทพมุนี ทำให้พวกเราได้หายสงสัยและเข้าใจ พุทธดำรัสที่ตรัสไว้ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” ธรรมกายคือกายแห่งการตรัสรู้ธรรม เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของคำว่า “พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ แปลว่า “ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง" หมายความว่า เมื่อใดลงมือประพฤติธรรมตามมรรคมีองค์ 8 ได้ถูกส่วนพอดี สามารถทำใจให้หยุดนิ่งได้เช่นเดียวกับพระพุทธองค์จนเข้าถึงพระธรรมกาย จะได้พึ่งพระพุทธเจ้าภายใน พึ่งพุทธรัตนะ ที่มีชีวิตอยู่ภายในตัวนั่นเอง

 

   นี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ ที่ก่อเกิดประโยชน์สุขต่อชาวโลกอย่างมหาศาล ทั้งเป็นการยืนยันว่าการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาอย่างยิ่งยวด กระทั่งใจหยุดนิ่ง เป็นดวงใสสว่าง เข้าถึงทางสายกลางภายใน “มัชฌิมา ปฏิปทา” เห็นกายในกายเข้าไปตามลำดับ กระทั่งเข้าถึงกายตรัสรู้ธรรม ได้คุณวิเศษ 5 ประการ บังเกิดขึ้นดังพระธรรมเทศนา ในพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร  ตอนที่ว่า

“ภิกษุทั้งหลาย จากการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ดีแล้วอย่างนี้ เป็นผลให้ธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เรา คือ จักษุ  ญาณัง  ปัญญา  วิชชา  อาโลโก”

หมายถึงว่าพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา เกิดจาก ตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ เห็นด้วยธรรมจักขุซึ่งเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นได้รอบทิศทาง รู้ได้วยญาณทัสสนะ ของกายธรรม ไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากการนึกคิดเอาเอง วิชชาความรู้ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นอมตะธรรมเที่ยงแท้  ไม่แปรเปลี่ยน พิสูจน์ได้ด้วยตนเองทุกกาลเวลา

 

       วันครูวิชชาธรรมกายปีนี้ตรงกับ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกาย ตามระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามระลึกถึงพระคุณของมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และร่วมอัญเชิญรูปหล่อทองคำ ของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ เวียนประทักษิณและประดิษฐานในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เป็นการถาวร

รัตนวนาลี 13/9/56