วาจาอันสูงสุด

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2549

 

 

 

“พระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใด เป็นคำปลอดภัย

เพื่อบรรลุพระนิพพาน และเพื่อทำที่สุดทุกข์

พระวาจานั้นแล เป็นสูงสุดแห่งวาจาทั้งหลาย”

 

ขุ. เถร. ๒๖/๔๓๔