วิธีตะล่อมใจ

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2557

 

วิธีตะล่อมใจ

 

" ใจของเราเป็นของละเอียด ไม่ใช่ของหยาบ
ถึงแม้ใจเราจะไม่วอกแวก ไปไหนต่อไหนแล้วก็ตาม 
แต่หากจะบังคับให้หยุดทันทีก็ยังลำบาก 
 
เราต้องใช้วิธีตะล่อมใจ
ทีละเล็กทีละน้อย ใจเราก็จะยอมหยุดเอง 
 
อุปมาเหมือนเราจะจับไก่เข้าเล้า 
หากใช้วิธีวิ่งพรวดพราดเข้าไปจับ
ไก่จะหนีไป จับตัวไว้ไม่ได้ 
แต่หากใช้วิธีค่อย ๆตะล่อมเข้าหาไก่ เรียกไก่เข้ามา 
ไก่นั้นก็จะเชื่อง ยอมให้เราจับได้โดยง่าย 
 
จึงเปรียบเหมือนเรา เมื่อเพ่งแรงเกินไปใจก็จะไม่ยอมหยุด 
ก็หากค่อยๆภาวนาประคับประคองนิมิต ให้เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง 
 
ในที่สุดใจนั้นก็จะเชื่องหยุด ในที่ตั้งของใจ คือ 
ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั้นเอง "

 

คำสอนคุณยายทองสุก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร