มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 11 นะ, โม, พุท, ธา, ยะ คืออะไร

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2557

 

 

 

มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 11

นะ, โม, พุท, ธา, ยะ คืออะไร



        การที่นำเอา “ดอกบัวบาน” มาเทียบ ความหมายแห่งคำว่า “พุทโธ” นั้น ก็เพราะเหตุว่าเมื่อปฐมกัลป์
เริ่มตั้งศีรษะแผ่นดินขึ้นใหม่ๆ มีกอบัวเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีดอก 5 ดอก

        ท้าวสุธาวาสหยั่งรู้ว่านี้เป็นนิมิตว่า ในกัลป์จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัส
โปรดเวไนยสัตว์ 5 พระองค์ จึงปกาสิตคำว่า “น, โม, พุท, ธา, ยะ” ไว้ ซึ่งมีความหมายว่า

นะ คือ พระกกุสันโธ

โม คือ พระโกนาคมนะ

พุท คือ พระพุทธกัสสปะ

ธา คือ พระสมณโคดม

ยะ คือ พระศรีอาริยเมตไตรย์

 ซึ่งได้ปรากฏเป็นที่นับถือกันมาจนบัดนี้

 

 



 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์ : กัณฑ์ 2 หน้า 52