เชื่อในธรรมกาย

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2558

 

 

เชื่อในธรรมกายลงไปแค่ชีวิต แน่นแค่ชีวิต แม้จะตายเสียก็ตายไปเถอะ ที่จะไม่ให้เชื่อธรรมกายละก็ เป็นไม่ได้เด็ดขาด ฆ่าเสียก็ยอม ตายก็ตายไป

-พระมงคลเทพมุนี  อริยธนคาถา ๑ (๑๙ มีนาคม ๒๔๙๗)

 

เมื่อเป็นเช่นนี้ มาพบพุทธศาสนาเช่นนี้ ต้องเข้าถึงธรรมกายให้ได้ ถ้าเข้าถึงธรรมกายไม่ได้  เราไม่เป็นลาภล้นพ้นประมาณทีเดียว มีบาลีเป็นหลักเป็นฐานชี้ชัดไว้ว่า   ตถาคโต โข วาเสฏฺฐา อธิวจนํ ธมฺมกาโย อิติปิ  ดูกร วาเสฏฐโคตรทั้งหลาย คำว่า ธรรมกาย เป็นตถาคตโดยแท้  ธรรมกายน่ะประเสริฐเลิศกว่า สวิญญาณกรัตนะ อวิญญาณกรัตนะ ซึ่งมีในไตรภพ สู้ไม่ได้เป็นอันขาดทีเดียว

 

-พระมงคลเทพมุนี  รัตนสูตร (๒๖ เมษายน ๒๔๙๗)