ธาตุ คำแปลและความหมาย

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2557

องค์ประกอบของจักรวาล

 

ธาตุ

          ธาตุที่เราจะศึกษาในบทเรียนนี้ ไม่ได้หมายถึงธาตุที่ปรากฏในตารางธาตุ ในวิชาวิทยาศาสตร์
หรือวิชาเคมี เช่น ฮีเลียม อาร์กอน ไนโตรเจน ดังที่เราเคยเรียนเคยรู้จักกันมา แต่ธาตุในที่นี้หมายถึงสิ่งที่
เป็นองค์ประกอบแท้จริงหรือองค์ประกอบดั้งเดิมของ สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือสิ่งใดๆ
ก็ตาม ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตล้วนมีองค์ประกอบนี้อยู่ อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานชั้นต้นที่
ละเอียดที่สุดที่ไม่สามารถจะแยกย่อยให้ละเอียดไปกว่านี้ได้อีก ซึ่งมีท่านผู้รู้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับ
ความหมายของธาตุไว้ในที่ต่างๆ ดังนี้

คำแปลและความหมาย
ธาตุ หมายถึง
     1) ผู้ทรงไว้ ผู้ตั้งไว้ ผู้ดำรงอยู่ 
     2) สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดา จะแยกต่อไปอีกไม่ได้สิ่งที่เป็นต้นเดิม เป็นมูลเดิม 
     3) วัตถุซึ่งเป็นส่วนผสมดั้งเดิมของสิ่งต่างๆ 

          จากความหมายของธาตุที่ท่านผู้รู้หลายท่านให้ไว้นี้พอจะสรุปว่า ธาตุ หมายถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบชั้นต้นสุดของ สรรพสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตโดยไม่สามารถจะแยกให้ลึกหรือละเอียดลงไปได้อีก และทำหน้าที่ทรงไว้หรือทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้

การแบ่งธาตุ
          ในทางพระพุทธศา นา เราสามารถแบ่งธาตุออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ธาตุ 4 และ ธาตุ 6 ซึ่ง พ.อ.ปินมุทุกันต์ อธิบายถึงเหตุที่มีการจัดหรือแบ่งธาตุออกเป็น 2 กลุ่มว่า "ธาตุที่ทรงแสดงไว้ มีอยู่ องนัย คือ ทรงแยกเป็น 4 ธาตุ กับ 6 ธาตุ ที่แยกเป็น 4 ธาตุนั้นคือ ทรงชี้เฉพาะธาตุใหญ่ๆ ที่เป็นแม่ธาตุจริงๆ โดยทรงมุ่งหมายให้นักปฏิบัติเห็นได้ง่าย ในทำนองว่า ให้ใช้เป็นเครื่องประกอบในการทำกรรมฐาน (ธาตุกัมมัฏฐาน)ส่วนที่แยกออกเป็น 6 ธาตุ เป็นการแยกเพื่อการศึกษา ชั้นละเอียดสูงขึ้นไป"

 

จากหนังสือ DOU

วิชา GL 101 จักรวาลวิทยา

กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร