มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 35 ปรมัตถปิฎกเป็นเนื้อหนังพุทธศาสนา

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2557

 

มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 35

ปรมัตถปิฎกเป็นเนื้อหนังพุทธศาสนา


    ปรมัตถปิฎกเป็นเนื้อหนังพุทธศาสนาจริง ๆ  ส่วนวินัยปิฎกเป็นข้อห้ามข้อปราบ ไม่ให้ทำชั่วด้วยกาย ด้วยวาจาเท่านั้น ส่วนสุตตันตปิฎก เป็นสายบรรทัด เป็นตัวอย่างว่าคนนั้นทำอย่างนี้เป็นสุขอย่างนี้ คนนั้นทำดังนี้พ้นจากทุกข์พ้นจากไตรวัฏ ไปสู่นิพพานอย่างนี้นั่นเป็นหน้าที่ของสุตตันตปิฎก ไม่ใช่เนื้อหนังของธรรม


    ส่วนปรมัตถปิฎก นี้เป็นเนื้อหนังของธรรมจริง ๆ นะ ที่ดับสูญไปเสีย ไม่เกิดขึ้น  ในประเทศไทยเรียนกันแต่เปลือก ๆ ผิว ๆ เป็นแต่กระพี้ ๆ ไป ก็เพราะมารขวาง กีดกันไว้ ให้ศึกษาเพี้ยนไปหมด
 

    พุทธศาสนาก็จะถล่มทลาย เพราะเนื้อธรรมไม่มีใครรู้แน่แท้ลงไป รู้แต่เปลือกแต่ผิวไปเสีย  เหตุนี้เราทั้งหลายควรตั้งใจเสียให้ดี ทั้งภิกษุ สามเณร จงอุตส่าห์เล่าเรียนปรมัตถคัมภีร์ อภิธรรมปิฎกนี้ให้แตกฉานชำนาญเถิด ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนา
 
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
:โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
:กัณฑ์ 8 หน้า17-18