มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 30 อตฺตสมฺมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2557

 

 

 

มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 30

อตฺตสมฺมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ

 

    อตฺตสมฺมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ ตั้งตนไว้ถูก ตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ถูก ตั้งกันอย่างไร  ต้องรู้จักตนเสียก่อนหนา ถ้าไม่รู้จักตนจะไปตั้งเลอะๆ เทอะๆ ที่เรียกว่า อตฺตสมฺมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบไว้ถูกนั่นอะไร  อตฺตานํ สุขทุกฺขํ ภคฺคตีติ อตฺตา  สภาพอันใดรับสุขรับทุกข์ สภาพอันนั้นชื่อว่าตน  


     ก็บัดนี้ กายมนุษย์รับสุขรับทุกข์อยู่ สุขมันก็ทุกข์มันก็รู้ เมื่อรับสุขรับทุกข์อยู่ ต้องตั้งตนไว้ชอบ ตั้งตนไว้ชอบตั้งกันอย่างไร  ขั้นต้น ต้องตั้งตนไว้ในทาน ตั้งตนไว้ในศีล ตั้งตนไว้ในการเจริญภาวนา นี่เป็นการตั้งตนไว้ชอบของกายมนุษย์หยาบ  ส่วนการตั้งตนไว้ชอบของกายมนุษย์ละเอียด กายมนุษย์ละเอียดคือ กายที่ฝันออกไป เอากายมนุษย์ละเอียด มาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายมนุษย์หยาบ ที่หยุดที่นิ่งนั่นแหละ เรียกว่า อตฺตสมฺมาปณิธิ แท้

 


พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์ 7 หน้า 7