กำลังใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2557

 

 

 

กำลังใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 

       พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ให้กำลังใจการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
เรื่องความอดทนแก่สาธุชนผู้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัดเอาไว้ว่า
หากมนุษย์ทุกคนได้รู้จักธรรมกาย ได้เข้าถึงพระธรรมกาย มนุษย์จะเลิกเบียดเบียนกันจะมอบความรักความปรารถนาดีซึ่งกันและกันสันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลก เพื่อนร่วมโลกของเราจะรู้จักและเข้าใจเรื่องธรรมกายได้ดีเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับลูกๆ ทุกคนสิ่งสำคัญที่สุด ทุกคนจะต้องปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกาย เพราะเมื่อเข้าถึงแล้ว จึงจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า ธรรมกายนี้เป็นของดีจริง มีจริงๆอยู่ภายในตัวของเรา จากนั้นเราก็จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรคอยแนะนำให้บุคคลทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมกายเช่นเดียวกัน

     ในอดีตอันยาวนาน มนุษย์ต่างไม่เคยค้นพบสันติสุขที่แท้จริงเลย เพราะไปหลงแสวงหาผิดที่
ด้วยการลองผิดลองถูก จึงไม่รู้ว่าที่ตั้งแห่งความสุขนั้นอยู่ที่ไหน จะเข้าถึงได้ด้วยวิธีการอย่างไร ต่อเมื่อใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นในโลก ทรงชี้นำแสงสว่างแห่งปัญญาอันเกิดจากการตรัสรู้ธรรมด้วยการทำใจหยุดนิ่งจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยภายใน ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 แล้ว เมื่อนั้นชาวโลกจึงได้รู้จักวิธีเข้าถึงสันติสุขภายในที่แท้จริง

      เมื่อเวลาแห่งพุทธกาลผ่านพ้นไปนานแล้ว ชาวโลกส่วนใหญ่กลับหลงลืมวิธีการที่ถูกต้อง
นั้นไปเสีย หันไปใช้วิธีการลองผิดลองถูกขึ้นมาอีก แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะสามารถบอกได้ว่า วิธีการใดวิธีการหนึ่งนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้อง การเข้าถึงพระธรรมกายภายในของพวกเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถยืนยันด้วยตัวเองว่า เป็นการเข้าถึงความสุขที่แท้จริง และสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกของเราได้อย่างถูกต้องตรงทาง

      วิธีการที่จะสร้างจิตสำนึกร่วมให้ทุกคนเกิดแรงบันดาลใจ อยากประพฤติปฏิบัติธรรม
เพื่อให้เข้าถึงธรรมกาย จนเกิดเป็นสันติสุขขึ้นมาได้นั้น คือการรวมกลุ่มคนมาปฏิบัติธรรมร่วมกันจำนวนมากๆอย่างน้อยจะต้องให้เกิดภาพผู้ปฏิบัติธรรมจำนวน 1 ล้านคน มาประชุมกันในชุดขาว นั่งหลับตาเจริญภาวนาพร้อมๆ กัน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันคุ้มครองโลก เป็นต้น

      ดังนั้นจึงขอฝากหน้าที่กัลยาณมิตรไว้ในความรับผิดชอบของเราทุกคน ให้ก้าวเดินไปทำหน้าที่
อันยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษยชาติสิ่งนี้ไม่ใช่การฝันเฟื้อง แต่เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เพราะว่า
ธรรมกายภายในนั้นมีอยู่จริงในตัวมนุษย์ทุกคน วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมก็มีอยู่ และมีตัวอย่าง
ของผู้ที่เข้าถึงแล้วอีกมากมาย เพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้
1 รวบรวมจากคู่มือกัลยาณมิตรเพื่อสร้างธรรมกายเจดีย์

      สิ่งสำคัญที่สุดประการแรก คือเราต้องเข้าถึงธรรมกาย เมื่อทุกคนได้เข้าถึงธรรมกายแล้ว
เราจึงจะสามารถช่วยกันสร้างภาพคน 1 ล้านคน ไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงคนเดียว มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่มหาธรรมกายเจดีย์ ศูนย์กลางแห่งการสร้างบารมีของพวกเราและมนุษยชาติ เมื่อภาพนี้ปรากฏขึ้นในโลกยุคโลกาภิวัน์ ที่มีเทคโนโลยีทางการ สื่อสารเชื่อมประสานกันทั่วโลก จะเป็นภาพที่มีพลังมีอานุภาพสื่อสารเข้าไป ถึงใจของผู้คนต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ให้เกิดแรงบันดาลใจอยากประพฤติปฏิบัติธรรมตามแบบอย่างที่ปรากฏในภาพนั้น และธรรมกายจะแผ่ขยายไป ทั่วทุกมุมโลก

      เราทุกคนจะต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เอาชีวิตของเราทุ่มลงไปโดยไม่คำนึงถึง
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น คิดอยู่ในใจเสมอว่า เราจะต้องทำให้ได้ 1 ล้านคน ให้เป็นภาพแห่งบุญกุศลที่จะ
ต้องเกิดขึ้นจริงในโลก ขอให้เตรียมร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่าเจ็บ อย่าป่วย อย่าไข้
เรากำลังทำงานเต็มที่ เราจึงต้องเตรียมร่างกายของเราให้แข็งแรง เพราะสุขภาพเป็นที่ตั้งของสุขภาพใจเป็นที่ตั้งของความสุขและความสำเร็จทั้งมวล เราต้องทำงานหนัก เพราะฉะนั้นจะละเลยหรือละเว้นในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายไม่ได้เลย จะต้องเตรียมร่างกายของเราแข็งแรง สดชื่นอย่างสม่ำเสมอ

      ขั้นต่อไปก็ต้องเตรียมจิตใจให้แข็งแกร่งมั่นคง เป็นจิตใจที่เข้มแข็งของนักสร้างบารมี
ที่มีความมุ่งมั่นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นให้ได้ เราต้องปลูกฝังความเชื่อมั่นนี้ ย้ำลงไปในใจของเราทุกๆ วัน วันละหลายๆ ครั้งเท่าที่เราจะนึกได้

     เมื่อมีความคิดและเชื่อมั่นอย่างเต็มที่แล้ว ต่อไปก็ต้องเตรียมความรู้และธรรมะ
ว่าธรรมกายคืออะไร อยู่ที่ตรงไหน จะเข้าถึงได้อย่างไร เตรียมความรู้ให้รอบ เตรียมคำถามคำตอบให้เข้าใจทั้งเรื่องราวของวัด เรื่องราวขององค์กรหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ เตรียมข้อมูลต่างๆให้พร้อมแล้วจะช่วยให้เราเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น

     เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลย คือ กำลังใจของเราเอง ในบาง
ครั้งเราอาจไปพบอุปสรรค พบบุคคลที่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วย ไม่น่าฟัง อย่าไปขุ่นเคืองหรือท้อแท้ เราต้องอดทนและพร้อมเสมอที่จะให้อภัยแก่ทุกคน

     เมื่อเรามีทุกอย่างพร้อมอย่างนี้แล้ว จะเป็นผู้ที่มีความองอาจกล้าหาญ มีคุณสมบัติของ
กัลยาณมิตรที่ดี แล้วก็เดินตรงไปข้างหน้า ใครอยู่ใกล้เรา ข้างหน้าเรา หรือรอบข้างเรา บุคคลนั้นคือผู้มีบุญให้ทุกคนพูดออกไปเลย ชักชวนแนะนำให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญด้วยกัน มาทำทาน รักษาศีลและเจริญภาวนาอันเป็นเสบียงติดตัวเขาไปข้ามชาติ

     เมื่อได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างนี้แล้ว ทุกๆ วันก่อนนอน ขอให้ระลึกถึงผลบุญที่ได้ทำมา
แล้วทั้งหมด อธิษฐานว่า ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ให้เราหลับเป็นสุข อยู่ในความคุ้มครองของพระธรรมกายพระพุทธเจ้าในพระนิพพาน ให้เรามีพลังกายพลังใจที่ สดชื่น มีสติปัญญาที่จะไปแนะนำให้ชาวโลกทุกๆคนที่แวดล้อมใกล้ชิดเรา มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงสันติสุขภายใน และก็ทำความดีร่วมกัน แล้วก็หลับไปอย่างเป็นสุข


    ตื่นมาตอนเช้า ชำระล้างร่างกายให้สะอาด นั่งทำสมาธิภาวนาแผ่กระแสใจของเราไปทั่ว
จักรวาลที่ไม่มีขอบเขต แล้วก็ระลึกถึงผู้มีบุญ ไม่ว่าจะไปพบปะเจอะเจอใครก็ตาม ขอให้ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม เมื่อเราได้พูดให้เขาฟังแล้ว ขอให้เขาเกิดความปีติเลื่อมใสตัดสินใจมาสั่งสมบุญร่วมกันกับเราและหมู่คณะ และด้วยอานุภาพบุญแห่งความตั้งใจต่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้ ขอให้ได้พบแต่คนดีๆ คนที่มีสัมมาทิฏฐิ คนที่พร้อมจะร่วมอุดมการณ์เดียวกันคือร่วมกันสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดหากว่าจะมีบางครั้งเมื่อไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้ว อาจไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ จงอย่าหวั่นไหวอย่าตัดสินใจแทนเขา จงทำหน้าที่กัลยาณมิตรเท่านั้น พูดคุยให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อตัวของเขาเองและส่วนรวม ให้เขาเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในที่สุดเราก็จะได้คำตอบที่ยินยอมพร้อมใจด้วยกุศลศรัทธาอย่างแก่กล้าด้วยตัวของเขาเอง
เมื่อลูกๆ ทุกคนได้ตั้งใจทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเช่นนี้อย่างเต็มกำลังแล้วก็เชื่อว่า ภาพคน
จำนวน 1 ล้านคน จะต้องบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และเมื่อภาพนี้ขยายไปทั่วโลก จะมีพลังสร้างจิตสำนึกร่วมในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่ชาวโลก เราจะมีชีวิตที่กอปรไปด้วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลและมีปีติเป็นรางวัล เมื่อสันติสุขอันแท้จริงของโลกบังเกิดขึ้น....

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร