ความอดทนกับหัวใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2557

 

                  

                 ความอดทนกับหัวใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
             

             ระราชภาวนาวิสุทธิ์กล่าวถึงความอดทนในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเอาไว้ว่า
          "ความอดทนเป็นดั่งเสาเข็มของบ้าน เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวง
ดังนั้น เมื่อพบเจออุปสรรค ปัญหา การวิพากษ์วิจารณ์อันใด ลูกๆ ที่รักทั้งหลายของหลวงพ่อ
จะต้องไม่หวั่นไหว ไม่ท้อแท้ ไม่พ่ายแพ้ ในเมื่อเราปรารถนาให้โลก สงบสันติ ให้มนุษยชาติได้เข้าถึงธรรมกายโดยทั่วไป เราจะยอมให้กิเลส มารทั้งหลายมามีอิทธิพลเหนือชีวิต มาขัดขวางการสร้างบารมีของเราได้อย่างไรลูกๆ ผู้เป็นทหารกล้าแห่งกองทัพธรรมทั้งหลาย ขอจงเข้มแข็ง อดทน เอาชนะอุป รรคต่างๆด้วยการทำความดี

          ทุกคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องยุคต่างๆ ที่ผูกเอาไว้เป็นถ้อยคำที่คล้องจองกันว่า
เมื่อสิ้นยุคทมิฬก็จะถึงถิ่นกาขาว ชาวศิวิไลซ์ จนเป็นไทยมหารัฐในที่สุด ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏในสมาธิจิตของบรรพบุรุษมาเนิ่นนานหลายร้อยปีแล้ว เราได้ผ่านห้วงแห่งความเจ็บปวด เลวร้ายในยุคทมิฬกันมาแล้วบัดนี้ภาพของพวกเรา ภาพสาธุชนจำนวนมากมหาศาลในชุดอุบาสก อุบาสิกาขาวบริสุทธิ์ที่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม ช่วยกันสนับสนุนค้ำจุนพระพุทธศาสนา นับเป็นสัญลักษณ์ของถิ่นกาขาวโดยแท้จริง

        ถิ่นกาขาว...ในที่นี้มิใช่หมายถึงยุคที่มีคนต่างชาติหรือฝรั่งเข้าครอบครอง ตามที่บางคนให้
ทัศนะเอาไว้ แต่หมายถึงดินแดนที่มีศีลธรรมเป็นที่ตั้ง มีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึด ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นชาวศิวิไลซ์คือมีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ น่ายินดียิ่งนักที่ภาพที่เคยเกิดขึ้นในใจของบรรพบุรุษแต่เดิมมาได้ปรากฏเป็นจริง เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราในยุคปัจจุบัน

      ดังนั้น ลูกๆ ที่รักทั้งหลาย จงไปเถิด ไปปฏิบัติหน้าที่ ไปชี้นำเส้นทางที่ดีงาม ไปจุดความสว่าง
สร้างสีขาวให้เกิดขึ้นในสังคม ให้ สมกับที่ได้เกิดมาในผืนแผ่นดินไทย อันมีพระมหากษัตริย์
เจ้าผู้ทรงเปียมไปด้วยคุณธรรมเป็นประมุข แล้วในที่สุดชาวโลกก็จะได้ประจักษ์ในคุณค่าของประเทศไทยในฐานะที่เป็นดินแดนแห่งการตรัสรู้ธรรม เมื่อนั้นภาพต่างๆ ที่บรรพบุรุษของเราได้พยากรณ์ไว้ ก็จะเข้าสู่ความเป็นจริงโดยสมบูรณ์"

         สรุป


       การทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือการทำหน้าที่ชี้ทาง ว่าง ทางไปสู่สวรรค์และนิพพานให้กับ
มนุษยชาติและ สรรพสัตว์ทั้งปวง เป็นการทำหน้าที่ที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เป็นการกระทำที่เกิดจากจิตใต้สำนึกที่เปี่ยมล้นด้วยมหากรุณาเท่านั้น หน้าที่นี้แม้ไม่มีรางวัลเครื่องตอบแทน แต่สิ่งที่เราจะได้คือบุญบารมีและสันติสุขของโลกอันแท้จริงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นกัลยาณมิตรจะต้องไม่ยอมแพ้ ไม่ท้อแท้ ต้องอดทนต่อการทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้
ส่วนความสะดวก สบายนั้น ถือเป็นผลพลอยได้ เป็นผลพลอยดีที่เราได้รับจากผลของการทำความดีเท่านั้น เราจึงควรยินดีต่อความลำบากที่เกิดจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตร อุปสรรคทั้งหลาย

         ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของ หรือดินฟ้าอากาศ จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย และไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างบารมีของเรา ให้ดูอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ต้องประสบอุปสรรคมากมาย แต่ทรงอาศัยขันติธรรม และยึดมั่นในอุดมการณ์ อุปสรรคที่เกิดขึ้นจึงไม่สามารถบั่นทอนกำลังใจของท่านได้
ท่านมีใจจดจ่อต่อการสร้างบารมีอย่างแท้จริง อัธยาศัยนี้จึงติดตัวมาจนกระทั่งถึงชาติสุดท้าย
ทรงออกบำเพ็ญเพียรทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ในที่สุดพระองค์ได้เข้าถึงความสุขอันไพบูลย์ ความสุขอันเป็นอมตะ พวกเราทั้งหลายต้อง สวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์เจ้า ไม่เข้าถึงธรรมกายเป็นไม่ยอมเลิกล้มแล้วเราจะสมปรารถนา เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ทุกคน

 

 

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร