วิธีสอนแบบอาเทสนาปาฏิหาริย์

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2557

 

 

 

วิธีสอนแบบอาเทสนาปาฏิหาริย์


       อาเทสนา แปลว่า การดักใจ หมายถึง การรู้ ภาพจิตใจของผู้เรียนหรือผู้ฟังแล้ว ก็สอนเขาตาม
ภาพจิตใจนั้น พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีนี้ กับบุคคลประเภทอุคฆฏิตัญู คือคนที่มีปัญญาบารมีสูงสามารถ
เกิดความรู้อย่างต่ำถึงขั้นทิฏฐิได้ เพียงแต่ได้ฟังหัวข้อที่ยกขึ้นแสดงเท่านั้น
อาเทสนาวิธีมี 2 วิธีด้วยกันคือ
1. การสอนด้วยคำพูดสั้นๆ แต่ประทับใจหรือกินใจ
2. การสอนด้วยการไม่พูด แต่ให้ลงมือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง จนเกิดความรู้ด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

  
 
 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร