วันวิสาขบูชา วันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาถึง 3 ประการ

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
วันวิสาขบูชา วันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาถึง 3 ประการ คือ
 


1.วันเกิดขึ้นของกายมหาบุรุษ ของเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งแปลว่า "สมปรารถนา" จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ
 

2.วันบังเกิดขึ้นของกายธรรม   ยามต้น : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุสติญาณ " คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้  ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย  ยามสาม: ทรงบรรลุ "อาสวักขยญาณ" คือ รู้วิธีกำจัดอาสวะกิเลสให้สิ้นไป ด้วยรู้แจ้งอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)
 

3.วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด"
 
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร