การทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบบุคคลต่อบุคคล แบ่งปันประสบการณ์

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2557

 

การทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบบุคคลต่อบุคคล แบ่งปันประสบการณ์


              การทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบบุคคลต่อบุคคล แบ่งปันประสบการณ์ เป็นวิธีการหนึ่งที่อาศัย
ลักษณะการเปิดใจ


              การพูดเปิดใจ คือ การพูดหลักธรรมะง่ายๆสั้นๆสัก 10 นาที พูดเชื่อมโยงกับสาธุชนใหม่ๆ ให้
หันมาเข้าใจเรื่องบุญ เรื่องการนั่งสมาธิ การเปิดใจมี 2 ประเภท คือ


1. การพูดเปิดใจที่บ้าน คือ การเชิญญาติ เพื่อน นิท มาคุยเปิดใจรวมกันที่บ้านของเรา


2. การพูดเปิดใจตัวต่อตัว คือ การที่เราติดต่อเพื่อนหรือคนรู้จัก เมื่อเขา นใจ เราก็จะไปคุย

กับเขาที่บ้าน


เรื่องที่นำมาสนทนา เช่น


   1. ทำไมจึงเป็นคนเก่งกับคนเฮง


   2. บุญและการทำบุญ


   3.สั่งสมบุญได้ด้วย การทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา


   4. การทำสมาธิ เช่น เชิญชวนคนมานั่งสมาธิ ใช้ ถานที่รวมคนมานั่งสมาธิจะเป็นประโยชน์
อย่างมาก

บุคคลที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร เช่น

 

   1. กลุ่มญาติ เช่น พ่อ แม่ ลูก พ่ี ป้า น้า อา ลูกพ่ีลูกน้อง ญาติห่างๆ ฯลฯ


   2. กลุ่มเพื่อน เช่น เพื่อนที่ทำงาน เพื่อนที่สโมสร เพื่อนบ้าน เพื่อนที่ไปอบรมด้วยกัน เพื่อนที่
เรียนมาด้วยกัน เพื่อนอาชีพเดียวกัน ฯลฯ


   3. กลุ่มลูกค้าของเรา


   4. กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายของชำ ร้านขายเส้ือผ้า ร้านรองเท้า ร้านมือถือ
ร้านขายทอง ร้านขายหนังสือ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเครื่องเขียน ร้านคอมพิวเตอร์ ร้านขายยา ฯลฯ


   5. กลุ่มผู้ให้บริการต่างๆ เช่น แพทย์ วิศวกร หมอฟัน ช่างทำผม เจ้าของโรงแรม ช่างไฟฟ้า ช่าง
ซ่อมรถ ร้านแต่งรถ ร้านถ่ายเอกสาร ฯลฯ


   6. กลุ่มผู้นำชุมชน เช่น ครูใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ปลัด อบต. ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด อาสาสมัครต่างๆสมาชิกสภาเทศบาล นักการเมือง ฯลฯ
จากคุณสมบัติของการเป็นกัลยาณมิตร คือ ผู้ที่มีจิตใจปรารถนาอย่างจริงใจต่อทุกคนในโลก เสมือน
ตะวันให้แ งแก่โลก ดังนั้นกัลยาณมิตรจึงเป็นผู้ให้แ ง ว่างแก่ชาวโลก เป็นผู้นำพาชาวโลกให้พบกับ
สันติสุขที่แท้จริง ในการที่เราจะทำหน้ากัลยาณมิตรเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกอย่างแท้จริงนั้น เราจะต้องสร้างคนดีให้เกิดขึ้นจำนวนมากในสังคม โดยเริ่มต้นจากตัวเราต้องเป็นต้นแบบที่ดี แล้วทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคน

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร