การทำหน้าที่กัลยาณมิตรระหว่างบุคคลต่อกลุ่ม

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2557

 

การทำหน้าที่กัลยาณมิตรระหว่างบุคคลต่อกลุ่ม

 

 


           การทำหน้าที่กัลยาณมิตรระหว่างบุคคลต่อกลุ่ม หรืออาจะเป็นกลุ่มเป็นคณะทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อกลุ่ม ต่อคณะ เป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรอีกลักษณะหนึ่ง ที่จะนำไปสู่การทำกิจกรรมร่วมกันแบบเครือข่าย เช่น มีการรวมกลุ่มรวมคณะหรือองค์กรเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน รวมกันไปนั่งสมาธิ ไปทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศล ทั้งกลุ่มและชมรมหรือ มาคม รวมกันทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ม่ำเสมอ โดย มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกัน มีเป้าหมายเดียวกันที่ดีร่วมกัน แล้วต่อมาอาจจะมีการเชื่อมโยงบุคคลกับบุคคลหรือ เชื่อมโยงบุคคลกับหมู่คณะจนเป็นเครือข่ายเดียวกัน แต่ก็เป็นเครือข่ายที่มีการทำกิจกรรมธรรมะร่วมกันมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจและจริยธรรมในจิตใจด้วย จนกลายเป็นเครือข่ายคนดีของสังคมและประเทศชาติ

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร