พระบรมโพธิสัตว์ทรงจุติ

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2557

 

พระบรมโพธิสัตว์ทรงจุติ     

         

     กว่าพระบรมโพธิสัตว์  จะทรงบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้ง  30  ทัศ  ต้องใช้เวลายาวนานถึง  20  อสงไขยกับแสนมหากัป  ชาติสุดท้ายมาเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรบำเพ็ญบารมีทานบริจาคพระราชโอรส  ธิดา  คือ  กัณหา  ชาลี  และพระมเหสี  พระนางมัทรี  เป็นทาน  เพราะทรงมุ่งหวังพระโพธิญาณ  ตัดใจบริจาคบุคคลที่รักสุดชีวิตได้ เมื่อพระเวสสันดรสิ้นพระชนม์  ก็ไปบังเกิดเป็นท้าวสันตดุสิตเทวราช  เสวยทิพยสมบัติยาวนานบนสวรรค์ชั้นดุสิต  กระทั่งเทพเทวดาทั้งหลายมากราบทูลอาราชธนาให้เสด็จมาตรัสรู้ธรรม  เป็น " พระสัมมาสัมพุทธเจ้า "                

     แม้ว่าอายุอันเป็นทรัพย์ในสรวงสวรรค์ของพระบรมโพธสัตว์ยังเหลืออีกยาวนาน  แต่พระองค์ทรงมองเห็นว่าในมนุษย์โลกเป็นกาลเวลาอันสมควร  ที่พระองค์จะจุติลงไปบังเกิด  เพื่อโปรดสัตว์โลกให้พ้นกรรมตามที่ทรงตั้งความปราถนาไว้  ตั้งแต่ชาติแรกที่เรือแตก  แล้วทรงแบกมารดาไว้บนหลัง  ขณะว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทร  พระองค์มีมหากรุณาเกิดขึ้นในใจว่าหากรอดชีวิตครั้งนี้ไปได้  จะหาหนทางช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากภัยในวัฎฎสงสาร จิตที่คิดจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์เป็นกุศลใหญ่  ทำให้พระโพธิสัตว์รอดพ้นจากภัยพิบัติได้เป็นอัศจรรย์  นับแต่ชาตินั้นมา  ทรงสั่งสมบุญบารมีด้วยจิตที่มุ่งหวังพระโพธิญาณ  ตรัสรู้ธรรมเท่านั้น

 

               ก่อนที่พระบรมโพธิสัตว์ จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาบังเกิดเป็นมนุษย์  

          พระองค์ทรงพิจารณาเลือกความเหมาะสมอยู่ 4 ประการ คือ

                

>  หนึ่ง  เลือกยุคกาลเวลาที่มนุษย์มีอายุยืนไม่เกินแสนปีและไม่ต่ำกว่า 100 ปี  ซึ่งยุคนี้อายุมนุษย์เฉลี่ยอยู่ที่  100  ปี                

>  สอง  เลือกชาติตระกูล  ยุคไหนมนุษย์ยกย่องตระกูลพราหมณ์เป็นใหญ่  พระบรมโพธิสัตว์ก็ทรงเลือกบังเกิดในตระกูลพราหมณ์  แต่มนุษย์ยุคนี้ยกย่องกษัติย์เป็นใหญ่  พระองค์จึงทรงเลือกมาเกิดในตระกูลกษัติย์                

>  สาม  เลือกพุทธมารดา  คือบุคคลที่สั่งสมบุญบารมีร่วมกับพระองค์มา  แล้วตั้งความปราถนาไว้เพื่อเป็นพุทธมารดาเหมือนพระนางผุสดี  พระมารดาของพระเวสสันดร  สร้างบารมีมานับแสนชาติ  แล้วตั้งความปราถนาไว้ว่าจะเป็นพุทธมารดา  ชาติปัจจุบันคือพระนางสิริมหายา                

>  สี่  เลือกพุทธบิดา  บุคคลที่สั่งสมบุญบารมีแล้วตั้งความปราถนาเอาไว้  จะเป็นพุทธบิดาเมื่อกาลเวลา  บุคคลในเมืองมนุษย์พร้อมแล้ว  พระบรมโพธิสัตว์จึงจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต มาปฎิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายา  พระอัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งเมืองกบิลพัสด์  พระนางสิริมหามายา ทรงครรภ์ครบถ้วนทศมาส  10  เดือนเต็ม  แล้วมีพระประสูติกาลพระราชโอรสพระนามว่า  เจ้าชายสิทธัตถะ
               

     พราหมณ์ผู้รู้ลักษณะมหาบุรุษในสมัยนั้นได้ทำนายเป็นสองคติคือ  หากเจ้าชายสิทธิตถะอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ปกครองทวีปทั้ง 4  แต่ถ้าเสด็จออกบวชจะได้เป็นพระบรมศาสดาเอกของโลก  มีเพียงพราหมณ์โกณทัญญะ  คนเดียวเท่านั้น  ที่ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะออกผนวชตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน


บทสารคดี  รัตนวนาลี

19/6/57