มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 46 ญาณน่ะเป็นอย่างไร?(2)

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 46
 
ญาณน่ะเป็นอย่างไร?(2)
 


ดวงวิญญาณอยู่ในกลางกายมนุษย์นี่
เท่าดวงตาดำข้างใน อยู่ในกลางกายทิพย์ ก็เท่าดวงตาดำข้างในอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียด  กายทิพย์ละเอียดก็แบบเดียวกัน หรือ กายรูปพรหม รูปพรหมละเอียด  อรูปพรหม อรูปพรหมละเอียด ก็มีดวงวิญญาณแบบเดียวกัน
 


ดวงวิญญาณเท่านั้นไม่อาจจะเห็นอริยสัจได้  ต่อเมื่อใดไปถึง “กายธรรม” เข้า “ดวงวิญญาณจะขยายส่วนออก” ไปเป็น “ดวงญาณ” หน้าตักธรรมกายโตเท่าไหน ก็กว้างแค่นั้น ถ้าหน้าตักศอกหนึ่ง ดวงญาณก็วัดผ่าเส้นศูนย์กลางศอกหนึ่ง หน้าตักวาหนึ่งดวงญาณ
ก็วัดผ่าเส้นศูนย์กลางวาหนึ่ง กลมรอบตัว …
 


ดวงญาณนั้นแหละสำหรับรู้ละ นั่นแหละ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ เห็นตามปัญญาอันชอบเห็นชัด ๆทีเดียว ดวงญาณของธรรมกายขยายออกไปดังนั้น
 


พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์ : กัณฑ์ 14 หน้า 9-10