วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย

           

             วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับที่ 2 มีอยู่ 4 ประการเหมือนกัน คือสัทธาสัมปทาสีลสัมปทา จาคสัมปทา และปัญญาสัมปทา ในตำราพระพุทธศาสนาเรียกธรรม 4 ประการนี้ว่า "สัมปรายิกัตถประโยชน์"


            การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับที่ 2 จำเป็นจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปกับการทำมาหากินโดยไม่ต้องคอยให้ตั้งตัวเป็นหลักฐานมั่นคงเสียก่อน เพราะถ้าบังเอิญเราต้องตาย เสียก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับที่ 1 เราก็คงไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญสัมปรายิกัตถประโยชน์ นั่นคือ เรายังไม่ได้เปิดประตูสวรรค์ แล้วจะมีใครเปิดให้เราได้จากเรื่อง อุอาก นั้น นักศึกษาย่อมได้เห็นแล้วว่า มีหลักธรรมสัมปรายิกัตถประโยชน์ผสมผสาน กลมกลืนอยู่ทุกข้อ


             หมู่บ้านหรือชุมชนใดมีเครือข่ายกัลยาณมิตรเข้มแข็ง หมู่บ้านนั้นย่อมมีมิตรแท้มากกว่ามิตรเทียมหรืออาจจะไม่มีมิตรเทียมเลย ไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ตาม ผู้คนในหมู่บ้านย่อมสามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยหลักธรรม อุอาก  ควบคู่กันไปกับการบำเพ็ญสัมปรายิกัตถประโยชน์ ซึ่งบางคนอาจจะมั่งคั่ง ร่ำรวยบางคนอาจจะไม่ร่ำรวย แต่ก็ชื่อว่าตั้งหลักฐานได้ ที่สำคัญคือบุคคลทั้ง องกลุ่มนี้ ก็สามารถอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านและชุมชนเดียวกันได้ด้วยความรักสามัคคี มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันสัมมาทิฏฐิในใจของแต่ละคนก็พันาแก่รอบขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง แม้ชนรุ่นหนึ่งจะละโลกไปสู่สุคติโลกสวรรค์แล้วชนรุ่นหลังที่ตามมาก็พร้อมที่จะดำเนินตามไป ลักษณาการเช่นนี้คือความยั่งยืนแห่งคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการอย่างแท้จริง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001049816608429 Mins