แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าภาคทฤษฎีอยู่ที่ไหน

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าภาคทฤษฎีอยู่ที่ไหน

 


             สำหรับแหล่งข้อมูลการค้นคว้าภาคทฤษฎีในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนตามเมืองใหญ่จะหาได้ง่าย เช่น จากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ซึ่งมีทั้งในหนังสือ และจากอินเตอร์เน็ต จากพระภิกษุผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม จากหนังสือธรรมะ ซึ่งมีผู้รู้เขียนเผยแพร่กันอย่างแพร่หลาย จากผู้เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองบางคนที่ สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา และที่สำคัญคือ จากครูอาจารย์ประจำวิชาศีลธรรมเพราะฉะนั้น ครูอาจารย์ประจำภาควิชาศีลธรรม จำเป็นจะต้องมีความรู้ธรรมะหมวดต่างๆที่ถือว่าเป็นแม่บทเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา อย่างดีพอสมควรด้วย


             อนึ่ง ถ้าโรงเรียนใดขาดแคลนครูอาจารย์ประจำวิชาศีลธรรม ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์
ในการศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติ และปฏิบัติ ก็ควรขอความอนุเคราะห์จาก การคณะสงฆ์ ขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนเองก็จำเป็นต้องมีโครงการในการสร้าง หรือ สรรหาครูอาจารย์ประจำวิชาศีลธรรมที่มีภูมิรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างดี ไว้ประจำสถานศึกษาของตน เช่นเดียวกับการมีครูอาจารย์ประจำวิชาอื่นๆ ด้วยนอกจากนี้ ในการปลูกฝังภาคปฏิบัติที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องมีการนำธรรมะภาคทฤษฎีเข้ามาสอนผู้เรียนเลย แต่ครั้นเมื่อถึงการปลูกฝังภาคทฤษฎี ครูอาจารย์ประจำวิชาศีลธรรมก็ยังทิ้งการปลูกฝังภาคปฏิบัติไม่ได้ จำเป็นต้องนำมาใช้อยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำลักษณะนิสัยที่ดีงามของผู้เรียนให้มั่นคง ประการหนึ่ง และเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้เรียน ให้เกิดความเข้าใจภาคทฤษฎีอย่างลึกซึ้งมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหมวดธรรมต่างๆ อีกประการหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้สัมมาทิฏฐิในจิตใจของผู้เรียนมั่นคงตลอดไป

 
 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0055821339289347 Mins