ความสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2557

 

ความสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ

 


        บุคคลที่มีความสำนึกรับผิดชอบประการที่ 3 มีพฤติกรรมอย่างไร


        พฤติกรรม หรือการประพฤติปฏิบัติที่แสดงว่า คนเรามีความสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทาง
เศรษฐกิจ ก็คือ การเว้นขาดจากอบายมุขทั้งปวง


        อบายมุข คืออะไร


       ได้อธิบายคำว่า "อบายมุข" ไว้ครั้งหนึ่งแล้วในเรื่องเกี่ยวกับวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วว่าหมายถึง "ปากทางแห่งความฉิบหาย"

ในพระพุทธศาสนาแบ่งอบายมุขออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ คือ


       1) การติดสุราเมรัย รวมทั้งสิ่งเสพติดประเภทต่างๆ


       2) การชอบเที่ยวกลางคืน


       3) การติดการดูการละเล่น


       4) การติดการพนัน


       5) การคบคนชั่วเป็นมิตร


       6) การเกียจคร้านในการทำงาน

 

          ทำไมอบายมุขจึงเป็นทางแห่งความฉิบหาย


          แท้ที่จริงนั้นอบายมุขแต่ละอย่างหาคุณไม่ได้เลย มีแต่จะก่อให้เกิดโทษภัยมากมายแก่คนเรา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโทษของอบายมุขที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เสพคุ้นหรือเกี่ยวข้องไว้อย่างน้อยประเภทละ 6 ประการ พอเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 1

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011631846427917 Mins