ความจำเป็นในการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้มั่นคง

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557


 

ความจำเป็นในการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้มั่นคง

 


ทำไมจึงต้องปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้เกิดเป็นลักษณะนิสัย


             บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคงถาวร จนเกิดเป็นลักษณะนิสัย ย่อมเกิดปัญญาเข้าใจกฎแห่งกรรมเป็นอย่างดี จึงมองเห็นโทษของการทำผิดศีล การมีอคติ การเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับอบายมุข ขณะเดียวกันก็มองเห็นคุณค่า และความสำคัญของบุคคล และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี เมื่อตระหนักถึงโทษ และคุณค่าของสิ่งต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ก็จะเป็นผลให้บุคคลนั้น


            1. ตั้งสติได้มั่นคง ไม่ยอมให้มิจฉาทิฏฐิย้อนกลับมาครอบงำจิตใจอีก


            2. พยายามพัฒนาความสำนึกรับผิดชอบให้เพิ่มพูนในจิตใจยิ่งขึ้น ไม่ยอมพอใจหยุดยั้งแต่เพียงที่มีอยู่เดิมเท่านั้น นี่คือ เหตุผลว่าทำไมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้เข้าไปอยู่ในใจของทุกๆ คน ให้ยิ่งๆ ขึ้นไปจนเกิดเป็นลักษณะนิสัยประจำตัวอย่างมั่นคงถาวรต่อไป

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0033440987269084 Mins