โลกนี้ หมายถึงอะไร

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2557

 

โลกนี้ หมายถึงอะไร


 โลกนี้ มีความหมายได้ทั้ง 3 โลก ดังกล่าวแล้ว


 สาระสำคัญของความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง "โลกนี้" คือ อะไร


 สาระสำคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับความเห็นในเรื่อง "โลกนี้" มี 3 ประการ คือ


         1)สัตวโลกล้วนแตกต่างกัน


         2)สาเหตุแห่งความแตกต่างของสัตวโลก


         3) การทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกนี้

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.022402699788411 Mins