หน้าที่ของศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวา

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2557

 

หน้าที่ของศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวา

 


           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของศิษย์ ที่ต้องปฏิบัติต่อครูอาจารย์เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อทิศเบื้องขวาของตนให้ดูเป็นตัวอย่าง ๕ ประการดังนี้


           1) ลุกขึ้นยืนรับ


           2) เข้าไปยืนคอยต้อนรับ


           3) เชื่อฟัง


           4) ปรนนิบัติรับใช้


           5) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

 

            ถ้าครูอาจารย์ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 5 ประการของตน ในฐานะทิศเบื้องขวาโดยไม่บกพร่องย่อมหวังได้ว่า บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 5 ประการดังกล่าว ต่อครูอาจารย์ของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีบกพร่อง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนา

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022860999902089 Mins