ทิศเบื้องหลัง

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2557

 

ทิศเบื้องหลัง


           หมายถึงภรรยาหรือสามี ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อคู่ครองของตน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
กำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของภรรยาหรือสามี ที่ต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นทิศเบื้องหลัง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อคู่ สมรส ของตนไว้พอเป็นตัวอย่าง ฝ่ายละ 5 ประการ ดังนี้


          หน้าที่รับผิดชอบของสามี


          1) ยกย่องว่าเป็นภรรยาสามีที่มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมยกย่องภรรยาของตนให้ปรากฏแก่สังคม


          2) ไม่ดูหมิ่นสามีที่มีความรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ย่อมไม่ดู
หมิ่นภรรยาของตน


          3) ไม่ประพฤตินอกใจสามีที่เข้าใจและเชื่อมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรม ย่อมละกรรมกิเล 4 ได้
จึงไม่ประพฤตินอกใจภรรยาของตน


          4) มอบความเป็นใหญ่ให้สามีที่มีความจริงใจ ไว้ใจ และยกย่องภรรยาของตน ย่อมมอบ
อำนาจในการบริหารให้ภรรยาเป็นใหญ่ในครอบครัว


          5) ให้เครื่องแต่งตัว เพื่อแ ดงความรัก ความจริงใจ และตอบแทนคุณความดีของภรรยาสามี
ต้องรู้จักมอบเครื่องประดับ ในโอกาสพิเศษให้แก่ภรรยา


              สามีที่มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 5 ประการได้ มบูรณ์ ก็เพราะได้รับการปลูกฝัง
อบรมจากมารดาบิดา ตลอดจนครูอาจารย์ ให้เป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจ ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011311650276184 Mins