บอกทางสวรรค์

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2557

 

             บอกทางสวรรค์ให้ หน้าที่ในข้อนี้หมายความว่า พระภิกษุต้องบอกเหตุแห่งการไปบังเกิดในสวรรค์ในชาติหน้า ขณะเดียวกันย่อมมีนัยว่า ต้องบอกเหตุแห่งการไปบังเกิดในนรกแก่ญาติโยมด้วย ทั้งนี้เพราะ สถานที่ทั้ง สองแห่งนี้ เป็นเรื่องที่ควรรู้พร้อมๆ กัน เช่นเดียวกับกรรมดี และกรรมชั่วนักศึกษาคงจะสังเกตเห็นว่า ที่ผ่านมาทั้ง 5 ทิศนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละทิศเพียง 5 ประการเท่านั้น แต่สำหรับทิศเบื้องบนมีถึง 6 ประการ ซึ่งต้องถือว่าเป็นหน้าที่เกียรติยศพิเศษสุดของพระสงฆ์ คือ การบอกทางสวรรค์ให้แก่คฤหัสถ์

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0041040341059367 Mins