ผู้มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2557

 

 

 ผู้มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์

 


   ใครคือผู้มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์


            จากบทที่ 4 นักศึกษาย่อมได้เห็นแล้วว่า ทิศ 6 มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนเรามาก ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นผู้ลิขิตชีวิตของคนเราทีเดียว กล่าวคือ ขณะที่ตัวเรายังอยู่ในวัยเยาว์ 3 ทิศแรกคือ ทิศเบื้องหน้า เบื้องขวา กับทิศเบื้องบน ก็จะมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของเรามาก ซึ่งอาจจะเป็นด้านบวกหรือ ด้านลบ ก็ได้ทั้งสิ้น ครั้นเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อีก 3 ทิศที่เหลือ คือทิศเบื้องหลัง เบื้องซ้ายและเบื้องล่างก็จะเข้ามามีบทบาทแทน 3 ทิศแรก จนทำให้บทบาทของ 3 ทิศดังกล่าวลดลงโดยปริยายสำหรับทิศเบื้องซ้ายนั้น จะเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราตั้งแต่วัยรุ่นทีเดียว และอาจจะมีบทบาทต่อชีวิตของบางคนไปตลอดชีวิตก็เป็นได้ หญิงชายวัยรุ่นบางคู่ อาจจะผูกพันกันไปจนเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่งงานกันไปก็มี แต่วัยรุ่นบางคู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน สภาพสังคมปัจจุบัน ก็ชิงสุกก่อนห่าม ทำให้หมอนาคตทางการศึกษา หรือทำบาปทำกรรมเสียผู้เสียคนกันไปก็มี อย่างไรก็ดี ถ้าใครได้พบทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามที่เป็นกัลยาณมิตร ก็นับว่ามีโชคดีมากบุคคลบางคน อาจจะมีทิศเบื้องบนเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยไปจนตลอดชีวิต โดยทั่วไปแล้ว ทิศเบื้องบน จะเป็นผู้ชี้นำคนเราให้เป็นคนดี มีสัมมาทิฏฐิ ให้รู้จักถางทางไป สวรรค์ แต่ก็มีเหมือนกันที่ทิศเบื้องบนเป็นคนทุศีล ชักนำฆราวาส ให้หลงผิด ไปก่อบาปก่อกรรมชั่ว ดังมีกรณีพระเทวทัตผู้ชี้นำ พระเจ้าอชาตศัตรูให้ทำปิตุฆาตเป็นตัวอย่าง แม้ในปัจจุบันพระทุศีลก็อาจจะมีอยู่บ้างเหมือนกัน แต่อาจจะมีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมแตกต่างไปจากพระเทวทัตกระนั้นก็ตาม ขอให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า แท้ที่จริงทิศเบื้องบนก็คือบุคคลที่เคยเป็นฆราวา มาก่อนทั้งสิ้น การที่แต่ละท่าน ละชีวิตทางโลกเข้ามาสู่เพศสมณะนั้น โดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิรูปตนเองจากปุถุชนผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อหย่อนคลอนแคลน ให้มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคงถาวร เพื่อโอกาสแห่งการทำพระนิพพานให้แจ้ง อันเป็นเป้าหมายชีวิตระดับสูงสุดแต่ก็ใช่ว่าทุกท่านจะสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้ แม้เพียงขั้นปฏิรูปสัมมาทิฏฐิที่ย่อหย่อน

 

             ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลากหลายแตกต่างกันไปแต่ละท่านเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นหน้าที่ของญาติโยมให้รู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกเคารพบูชาอุปถัมภ์ทิศเบื้องบน ทั้งต้องไม่ส่งเสริมสนับสนุนพระทุศีลให้มีบทบาทในการชี้นำสังคม โดยวิธีนี้พระทุศีลก็จะลดน้อยถอยลง และหมดไปในที่สุด แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ใช้วิธีจ้วงจาบโจมตี และประจานด้วยสื่ออย่างเด็ดขาด เพราะจะเป็นการทำลายสงฆ์และพระพุทธศาสนาโดยรวมอย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของเราทุกคนก็คือทิศ 6 ของเราแต่ละคนนั่นเอง

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011213699976603 Mins