สภาวะที่คนเรากำลังจะละโลก

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2557

 

 สภาวะที่คนเรากำลังจะละโลก

 

              กฎกติกาเก่าแก่ของ สภาวะที่คนเรากำลังจะละโลก เคยมีมาแต่ไหนแต่ไร ก็ยังคงเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลง คือ


         1. ถ้าจิตผ่องใสก็ไปสู่สุคติ


         2. ถ้าจิตเศร้าหมองย่อมไปสู่ทุคติพระวิปัสนาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม ต่าง สอนตรงกันว่า ก่อนที่จิตจะละออกจากร่างของคนเรานั้น กรรมทั้งหลายที่คนเราได้เคยสร้างไว้ตลอดชีวิต และได้รับการบันทึกไว้ที่ใจของเรานั้นจะหมุนย้อนกลับไปสู่จุดตั้งต้น เช่นเดียวกับการกรอม้วนเทปกลับ แล้วตั้งต้นหมุนเดินหน้าใหม่หรือฉายใหม่ ให้เห็นภาพของกรรมที่ตนทำมาตลอดชีวิต ถ้าเป็นกรรมดี แน่นอนเหลือเกินว่า จิตใจของตนย่อมปลาบปลื้มเบิกบานผ่องใสแม้หลับตาตายแล้ว บางคนยังมีรอยยิ้มตกค้างอยู่ที่ใบหน้าหรือมุมปากในทางกลับกัน ถ้าเห็นกรรมชั่ว คือการทำกรรมกิเลสต่างๆ การมีอคติต่างๆ การจมอยู่ในอบายมุขต่างๆ ของตน จิตย่อมเศร้าหมอง คนไข้ก่อนสิ้นชีวิตบางคน มีอาการทุรนทุรายน่ากลัว เมื่อได้เห็นภาพของกรรมชั่ว ที่ตัวเคยทำมาปรากฏซ้ำอีก แม้จิตออกจากร่างไปแล้ว ตาก็ยังปิดไม่สนิท ดังมีสำนวนที่ชาวพุทธ คุ้นเคยกันดีว่า "นอนตายตาไม่หลับ" นั่นเอง


             จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ นักศึกษาคงจะเห็นชัดแล้วว่า คนเรามาเกิดในโลกนี้ก็เพื่อสร้างกรรมดีหรือเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้โอกาสแห่งการบรรลุเป้าหมายชีวิตทั้ง 3 ระดับไปตามลำดับ ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดเลยผู้ที่ไม่ศึกษาและปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีวันรู้ ไม่มีวันเข้าใจความจริงเหล่านี้ จึงประพฤติปฏิบัติตนไปตามอำนาจกิเล ที่แอบแฝงอยู่ในใจมาตั้งแต่เกิด ทำให้เกิดความเห็นผิด อันเป็นเหตุให้ คิดผิด พูดผิด ทำผิด ประกอบอาชีพผิด และทำอะไรๆ ผิดไปหมด คนประเภทนี้ไม่มีทางที่จะมีจิตผ่องใสได้เลย เมื่อจิตเศร้าหมองแล้วจะไปไหน ถ้าไม่ไปอบายด้วยเหตุนี้ทิศ 6 จึงมีความสำคัญยิ่งในระดับครอบครัว ในการที่จะทำหน้าที่ปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิให้เข้าไปอยู่ในใจ บุตรธิดาตั้งแต่เกิดมา เพื่อให้มีนิสัยดีๆ เป็นคนดีที่โลกต้องการ


              ส่วนในระดับสังคม ก็จำเป็นต้องมีเครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบัน คอยทำหน้าที่ทั้งปลูกฝัง
สัมมาทิฏฐิ และปฏิรูปมิจฉาทิฏฐิให้เปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิ ในลักษณะการซึมซับถ่ายทอดความดีซึ่งกันและกันซึ่งต้องมีการกระทำอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต ถ้าชะงักงันเมื่อใดกระแสกิเลส ก็จะกระพือขึ้นทันทีถ้าทิศ 6 และเครือข่ายกัลยาณมิตร 3 สถาบัน ปฏิบัติหน้าที่สัมฤทธิผล ย่อมเกิดอานิสงส์ใหญ่ 3 ประการ คือ


               1. บ้านเมืองสงบเรียบร้อย เพราะประชาชนโดยทั่วไปเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจ
อย่างมั่นคงถาวร


            2. บ้านเมืองจะพันาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจและจิตใจ เพราะมีผู้นำตลอดจนทีมงานบริหารบ้านเมืองตั้งอยู่ในธรรมสภาพดินฟ้าอากาศก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามภาวะปกติ ความอดอยากยากจนของผู้คนตลอดจนปัญหาวิกฤตต่างๆ ก็จะหมดไป


             3. พระพุทธศาสนาจะยืนยาวต่อไปอีกนาน เพราะได้รับการทำนุบำรุงจากพุทธบริษัทเป็นอย่างดีตราบใดที่ยังมีผู้คนศึกษาและปฏิบัติธรรม มีผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตราบนั้นผู้นำที่ตั้งอยู่ในธรรมก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งจะยังผลให้บ้านเมืองประสบแต่ความสุข ความสงบ และความร่มเย็นหินที่ระเบิดมาจากภูเขา ย่อมจะมีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันมาก ถ้าเราเอาหินเหล่านั้นมารวมกองไว้ ก็จะกองได้แบบจอมปลวก คือมียอดเล็ก มีฐานใหญ่ หินที่กองกันอยู่นั้นก็จะเกาะกันอย่างหลวมๆเชื่อมกันไม่สนิท เนื่องจากรูปทรงต่างกัน เมื่อถูกแรงกระแทก ย่อมพังทลายได้ง่าย เพราะไม่มั่นคงแข็งแรงแต่ถ้าเรานำ หินสี่เหลี่ยม ไม่ว่าจะเป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัด สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือแม้ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ผลิตมาจากแม่พิมพ์มาตรฐานเดียวกัน มีผิวหน้าเรียบเสมอกันทั้ง 6 ด้าน มากองซ้อนกันไว้ นอกจากอิฐทุกก้อนจะเชื่อมต่อเข้ามุมกันได้ สนิทจนไม่มีช่องว่างแล้ว จะกองให้สูงเท่าใดก็ได้ ไม่มีขอบเขตจำกัด ยิ่งกองใหญ่มากเท่าใดก็ยิ่งแข็งแรงมั่นคงมากเท่านั้น

 

           ถ้าเปรียบคนเราเหมือนวัตถุทั้ง 2 ประเภทนี้ คนที่ไร้อริยวินัยมีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิ ย่อมเปรียบได้กับหินที่ระเบิดจากภูเขา ไม่สามารถสร้างชาติให้เกิดสันติสุขและเจริญ ก้าวหน้าได้ เพราะขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน รวมกันได้ ไม่นานก็ล่มสลายส่วนคนที่มีอริยวินัย มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจ ย่อมเปรียบเสมือนอิฐที่ถอดจากแม่พิมพ์มาตรฐานเดียวกัน ย่อมประสานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สนิท ทรงพลังอัน สงบยิ่งใหญ่ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ ไม่ว่าเหตุการณ์เลวร้ายเหลือวิสัยใดๆ จะเกิดขึ้น ก็สามารถยืนหยัดต้านได้ไม่สะท้านสะเทือน หรือถ้าหากมีวิกฤตการณ์ร้ายแรงใดๆ เกิดขึ้น ก็สามารถพลิกฟนคืนดีได้อย่างรวดเร็วเป็นอัศจรรย์ เพราะเหตุ นี้การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้เข้าไปอยู่ในใจของเยาวชนของชาติก็ดี การอบรมขัดเกลาเพื่อปรับเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในใจผู้คนในชาติก็ดี เป็นสิ่งจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสภาพสังคมปัจจุบัน นั่นคือ การปฏิรูปมนุษย์จำเป็นต้อง เป็นนโยบายระดับชาติ

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012517134348551 Mins