มิตรแนะนำประโยชน์

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2557

         

 

           คหบดีบุตร มิตรแนะนำประโยชน์ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ 4 ประการ คือ


          1. ห้ามมิให้ทำความชั่ว


          2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี


          3. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง


          4. บอกทางสวรรค์ให้


          คหบดีบุตร มิตรแนะนำประโยชน์ เธอพึงทราบว่า เป็นมิตรมีใจดี โดยเหตุ 4 ประการนี้แล

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096531311670939 Mins